სამუშაო პაკეტები

DUGEOR სამუშაო პაკეტები

პროექტის სამუშაო გეგმა შედგება 7 სამუშაო პაკეტისგან, რომლებიც ლოგიკურად არის დაკავშირებული ერთ კომპლექსურ, მაგრამ თანმიმდევრულ მთლიან პროექტში. 3 სამუშაო პაკეტის ( მენეჯმენტi (WP1), ხარისხის კონტროლi (WP6) და გავრცელება/ექსპლუატაცია) გარდა (WP7) 4 სამუშაო პაკეტი (WP2-WP5) დაკავშირებულია თემასთან “საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში დუალური განათლების განხორციელების შესაძლებლობების გაძლიერება”.

სამუშაო პაკეტები:
WP1 პროექტის მენეჯმენტი;
WP2 კვლევა და საჭიროებების ანალიზი
WP3 ზოგადი დუალური უმაღლესი განათლების მოდელი (DUGEOR მოდელი)
WP4 დუალური უმაღლესი განათლების განხორციელების სამართლებრივი და სტრატეგიული ჩარჩოს შექმნა
WP5 ზოგადი DUGEOR მოდელის საპილოტე ტესტირება
WP6 ხარისხის უზრუნველყოფა და მონიტორინგი
WP7 შედეგების გავრცელება და გამოყენება