შეხვედრა გაიმართა GIPA-ს თანამშრომლებისა და სტუდენტების საქართველოში ორმაგი უმაღლესი განათლებისთვის კომპანიების საჭიროებების კვლევის შედეგების გაცნობის მიზნით. შეხვედრაზე ხაზგასმით აღინიშნა, რომ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების პროცესში შრომის ბაზრის მზაობის ჩართვას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. შეხვედრის მონაწილეებს აცნობეს, რომ კვლევის პროცესში სულ გამოიკითხა საქართველოში მოქმედი 96 ორგანიზაცია. მათგან 30% წარმოადგენს მიკრო კომპანიებს, 30% – მცირე ბიზნესს, 25% – საშუალო ბიზნესს და 15% მსხვილ კომპანიებს წარმოადგენდა. დასკვნის მიხედვით, უნივერსიტეტსა და შრომის ბაზარს შორის ორმხრივი თანამშრომლობა დუალური უმაღლესი განათლების მოდელში ხელს შეუწყობს ერთი მხრივ კვალიფიციური კადრების მომზადებას, ხოლო მეორე მხრივ კომპანიების პროდუქტიულობის ზრდას.

Share this content: